Image
บริการ Open API
ข้อมูลผู้ประกอบการ
เงื่อนไขการใช้บริการ
สำหรับผู้มีความประสงค์ขอใช้บริการให้แจ้งชื่อ, นามสกุล, หน่วยงาน/บริษัท, ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท, เบอร์และอีเมล์ติดต่อมาที่สำนักงาน เพื่อตรวจสอบและนำส่ง API KEY และ SECRET KEY
ข้อมูลผู้ประกอบการ
https://https://www.thailandinnovationportal.com/serviceapi/entrepreneur/getdatas?parameter
ชื่อตัวแปร ประเภท จำเป็น คำอธิบาย
Name String ไม่ ชื่อโครงสร้างพื้นฐาน
EntrepreneurType String ไม่ รหัสประเภทของผู้ประกอบการ
 • 1 : นิติบุคคล
 • 2 : บุคคลทั่วไป
 • 3 : อื่น ๆ
Province String ไม่ รหัสจังหวัด จังหวัด
PageIndex Number ไม่ หน้าที่ต้องการดึงข้อมูล
PageSize Number ไม่ จำนวนที่ต้องการดึงข้อมูลต่อหน้า ตั้งแต่ 20 - 100 รายการ
Start Date ไม่ วันที่เริ่มต้น
End Date ไม่ วันที่สิ้นสุด
SortBy Number ไม่ เรียงข้อมูลตาม
 • title (ชื่อ)
 • updatedate (วันที่ปรับปรุงข้อมูล)
SortDir Number ไม่ เรียงข้อมูลจาก
 • ASC (น้อยไปมาก)
 • DESC (มากไปน้อย)
ชื่อตัวแปร ประเภท จำเป็น คำอธิบาย
APIKey String ใช่ API key ที่ได้จากระบบ NIA Innovation Portal
SecretKey String ใช่ Secret key ที่ใช้ขอข้อมูล

รายละเอียดตัวแปรที่ได้รับจากการเรียกใช้ API
ชื่อตัวแปร ประเภท คำอธิบาย
ID Number รหัสผู้ประกอบการ
EntrepreneurType Number รหัสประเภทของผู้ประกอบการ
EntrepreneurTypeName String ชื่อประเภทของผู้ประกอบการ
JuristicType Number รหัสประเภทนิติบุคคล
JuristicName String ชื่อนิติบุคคล
RegistrationDate Date วันที่จดทะเบียน
RegistrateredCapital String ทุนจดทะเบียน
JuristicStatus Number สถานะนิติบุคคล
 • 1 : ยังดำเนินกิจการ
 • 2 : สิ้นสุดการดำเนินกิจการ
 • 3 : ไม่มี
EntrepreneurSize String ขนาดธุรกิจ
 • S : Small
 • M : Medium
 • L : Large
TitleName String คำนำหน้าเจ้าของกิจการ
FirstName String ชื่อเจ้าของกิจการ
LastName String นามสกุลเจ้าของกิจการ
IntroImageUrl String รูปภาพเจ้าของกิจการ
JoinYear String ปี พ.ศ. ที่เข้าร่วม
MainIndustry String รหัสประเภทอุตสาหกรรมหลัก/เป้าหมาย
MainIndustryName String ชื่อประเภทอุตสาหกรรมหลัก/เป้าหมาย
ProposalType String คียประเภทผู้เสนอโครงการ
ProposalTypeName String ชื่อประเภทผู้เสนอโครงการ
Address String ที่อยู่
ProvinceCode Number รหัสจังหวัด
ProvinceName String ชื่อจังหวัด
DistrictCode Number รหัสอำเภอ
DistrictName String ชื่ออำเภอ
SubDistrictCode Number รหัสตำบล
SubDistrictName String ชื่อตำบล
PostCode Number รหัสไปรษณีย์
Telephone String เบอร์โทรศัพท์
Fax String โทรสาร
Mobile String เบอร์โทรศัพท์มือถือ
Email String อีเมล์
Website String เว็บไซต์
Remark String หมายเหตุ
Latitude number พิกัด Latitude
Longitude number พิกัด Longitude
InnovationRelate Number รหัสความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
InnovationRelateName String ชื่อความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
InnovationDistrictInfoID Number รหัสรหัสย่านนวัตกรรม
InnovationDistrictInfoName String ชื่อรหัสย่านนวัตกรรม
UpdateDate Date วันที่แก้ไขข้อมูล