Image
บริการ Open API
ข้อมูลผลงานนวัตกรรม
เงื่อนไขการใช้บริการ
สำหรับผู้มีความประสงค์ขอใช้บริการให้แจ้งชื่อ, นามสกุล, หน่วยงาน/บริษัท, ที่อยู่หน่วยงาน/บริษัท, เบอร์และอีเมล์ติดต่อมาที่สำนักงาน เพื่อตรวจสอบและนำส่ง API KEY และ SECRET KEY
ข้อมูลผลงานนวัตกรรม
https://https://www.thailandinnovationportal.com/serviceapi/portfolio/getdatas?parameter
ชื่อตัวแปร ประเภท จำเป็น คำอธิบาย
Title String ไม่ ชื่อผลงานนวัตกรรม
IndustryID String ไม่ หมวดหมู่นวัตกรรม
PageIndex Number ไม่ หน้าที่ต้องการดึงข้อมูล
PageSize Number ไม่ จำนวนที่ต้องการดึงข้อมูลต่อหน้า ตั้งแต่ 20 - 100 รายการ
Start Date ไม่ วันที่เริ่มต้น
End Date ไม่ วันที่สิ้นสุด
SortBy Number ไม่ เรียงข้อมูลตาม
 • title (ชื่อ)
 • updatedate (วันที่ปรับปรุงข้อมูล)
SortDir Number ไม่ เรียงข้อมูลจาก
 • ASC (น้อยไปมาก)
 • DESC (มากไปน้อย)
ชื่อตัวแปร ประเภท จำเป็น คำอธิบาย
APIKey String ใช่ API key ที่ได้จากระบบ NIA Innovation Portal
SecretKey String ใช่ Secret key ที่ใช้ขอข้อมูล

รายละเอียดตัวแปรที่ได้รับจากการเรียกใช้ API
ชื่อตัวแปร ประเภท คำอธิบาย
ID Number รหัสผลงานนวัตกรรม
Title String ชื่อผลงานนวัตกรรม
Detail String รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม
Highlight String จุดเด่นของผลงานนวัตกรรม
Source String ที่มาของผลงานนวัตกรรม
InnovationType Number รหัสประเภทผลงานนวัตกรรม
IndustryName String ชื่อประเภทผลงานนวัตกรรม
IndustryID Number รหัสหมวดหมู่นวัตกรรม
PublicationDate Date วันที่เผยแพร่ผลงาน
TechnologyReadinessLevelName String ระดับความพร้อมของนวัตกรรม
CommercialUseType String ความต้องการในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • 1 : Directory ประชาสัมพันธ์เท่านั้น
 • 2 : B2B จำหน่ายให้องค์กร
 • 3 : B2C จำหน่ายให้คนทั่วไป
Price Bumber ราคาของผลงานนวัตกรรม
CooperationList List ความร่วมมือที่แสวงหา
- ID
Number รหัสความร่วมมือที่แสวงหา
- Name
String ชื่อความร่วมมือที่แสวงหา
Keywords List คำสำคัญ
- Title
List ชื่อคำสำคัญ
IntroImageName String ชื่อรูปภาพหน้าปก
IntroImageUrl String Url รูปภาพหน้าปก
ImageList List รายการรูปภาพ
- Name
String ชื่อรูปภาพ
- Url
Number Url รูปภาพ
DocumentList List รายการไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- Name
String ชื่อไฟล์
- Url
Number Url ของไฟล์
VdoList String รายการวีดีโอแนะนำ
- Name
String ชื่อวีดีโอ
- Url
Number Url ของวีดีโอ
VdoYoutubeUrl String Url ของวีดีโอบน Youtube
PlaceType Number สถานที่เยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม
 • O : ออนไลน์
 • P : มีสถานที่
WebsiteUrl String ลิงก์เว็บไซต์
PlaceName String ชื่อสถานที่
PlaceAddress String ที่อยู่
PlaceProvinceCode Number รหัสจังหวัด
PlaceProvinceName String ชื่อจังหวัด
PlaceDistrictCode Number รหัสอำเภอ
PlaceDistrictName String ชื่ออำเภอ
PlaceSubDistrictCode Number รหัสตำบล
PlaceSubDistrictName String ชื่อตำบล
PlacePostCode Number รหัสไปรษณีย์
CoordinatorName String ชื่อของผู้ประสานงาน
CoordinatorMobile String เบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงาน
CoordinatorEmail String อีเมลของผู้ประสานงาน
CoordinatorFax String เบอร์แฟกซ์ของผู้ประสานงาน
CoordinatorLineID String Line ID ของผู้ประสานงาน
DepartmentWebsiteUrl String เว็บไซต์หน่วยงาน
Latitude Number พิกัด Latitude
Longitude Number พิกัด Longitude
Ownership String กรรมสิทธิ์ผลงาน
 • D : ไม่ระบุ
 • N : ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 • O : เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 • S : เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น
OwnershipShareName String ชื่อเจ้าของหน่วยงานกรรมสิทธิ์ร่วม
OwnershipShareType String ประเภทของหน่วยงานกรรมสิทธิ์ร่วม
 • 1 : หน่วยงานเอกชน
 • 2 : หน่วยงานรัฐ
 • 3 : รัฐวิสาหกิจ
 • 4 : อื่นๆ
OwnershipShareOther String หน่วยงานกรรมสิทธิ์ร่วมอื่นๆ
Standard String มาตรฐานและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับผลงานนวัตกรรม
Awards String รางวัลที่เคยได้รับ
IPType String ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • D : ไม่ระบุ
 • N : ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • Y : มีการขึ้นทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว
IPPatentType Number ประเภทสิทธิบัตร
 • 1 : สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
 • 2 : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
 • 3 : และอนุสิทธิบัตร
IPRightHolderName String ชื่อผู้ทรงสิทธิ
IPRegisteredName String ชื่อที่ใช้จดทะเบียน
IPRequestNo String เลขที่คำขอ
IPRequestDate Date วันที่ยื่นคำขอ
IPAnnouncementNo String เลขที่ประกาศ
IPAnnouncementDate Date วันที่ประกาศ
IPPatentNo String เลขที่สิทธิบัตร
IPPatentDate Date วันที่ได้รับสิทธิ
IIPnventorName String ผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ
Remark String หมายเหตุ/อื่น ๆ
EntrepreneurRelateList String ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
- ID
Number รหัส
- Name
String ชื่อ
- ProvinceCode
Number รหัสจังหวัด
- ProvinceName
String ชื่อจังหวัด
InfrastructureRelateList List โครงสร้างพื้นฐาน
- ID
Number รหัสโครงสร้างพื้นฐาน
- Name
String ชื่อโครงสร้างพื้นฐาน
- ProvinceCode
Number รหัสจังหวัด
- ProvinceName
String ชื่อจังหวัด
BusinessNeedList List ความต้องการทางด้านธุรกิจ
- ID
Number รหัสความต้องการทางด้านธุรกิจ
- Name
String ชื่อความต้องการทางด้านธุรกิจ
BusinessTypeList List ประเภทธุรกิจ
- ID
Number รหัสประเภทธุรกิจ
- Name
String ชื่อประเภทธุรกิจ
DataOwner List ข้อมูลเจ้าของสินค้านวัตกรรม
- ID
Number รหัส
- TitleName
String คำนำหน้าชื่อ
- FirstName
String ชื่อ
- LastName
String นามสกุล
- DepartmentName
String หน่วยงาน
- BranchName
String ชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้านวัตกรรม
UpdateDate Date วันที่แก้ไขข้อมูล