นวัตกรรม

ท่องเที่ยว

นวัตกรรม

อื่นๆ

ข้อมูลการศึกษา

  • 1. 2562 : ปริญญาเอก, Oceanography, มหาวิทยาลัยUniversity of California San Diego ประเทศสหรฐัอเมรกา
  • 2. 2556 : ปริญญาตรี, Environmental Scienceswith highest distinction, มหาวิทยาลัยUniversity of Virginiaประเทศสหรฐัอเมรกา

ข้อมูลการติดต่อและสถานที่ทำงาน

  • อีเมล์ : sarabanbuu@buu.ac.th
  • เว็บไซต์หน่วยงาน : https://stdb.mhesi.go.th/scientist/30075

ดร.อรัชพร อนุตริยะ

นักวิจัย


ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม :

กำรแปลผลขอ้มลูอณุหภมูิ ควำมเค็ม และควำมดนันำ ้ใต้ ทะเล ที่วดัจำกทะเลโดยตรง (in-situ measurements) ใน กำรวิเครำะหท์ิศทำงและกำรผนัผวนของกระแสนำ ้ และ เชื่อมโยงควำมสมัพนั์ร์ะหวำ่งกำรผนัผวนของกระแสนำ ้ และปัจจยัทำง์รรมชำติอื่นๆ เชน่ ทิศทำงลม และสภำวะ โลกรอ้น


• ชื่อเจ้าของข้อมูล : มหาวิทยาลัยบูรพา

• สาขา : มหาวิทยาลัยบูรพา


ประเภทข้อมูลนวัตกรรม : ผู้เชี่ยวชาญ


ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง :


วันที่เผยแพร่:09 ธันวาคม 2565

|

ผู้เยี่ยมชม : 149

ผู้เชี่ยวชาญที่น่าสนใจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf