ข้อมูลบริการด้านนวัตกรรม-
• รายละเอียดของบริการ
หลักการและเหตุผล
ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมานั้น ได้แถลงนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.18 ต้องการให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกหลักที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนจนกลายเป็นระบบดิจิทัลทําให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานที่ดีขึ้น การดําเนินกิจกรรมทางสังคม ของปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจนถึง การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งทำหน้าที่กำหนด นโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงได้ดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนไม่จำกัดอายุ การศึกษา สถานะทางการเงินและสังคม ร่วมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งนี้ โครงการนี้ ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะนั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการ (Internet Service Provider: ISP) ต่างๆ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ในการติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สาธารณะ กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชน เช่น สถานศึกษา สถานบริการภาครัฐ สถานีขนส่ง รถไฟ รถประจำทาง ท่าอากาศยาน และ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจากให้การบริการที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการเป็นจำนวนมาก แต่ก็พบปัญหาด้านการบริการ โดยเนื่องจากมีการบริหารจัดการแยกกันตามแต่ละผู้ให้บริการ ทำให้ประชาชนต้องลงทะเบียนซ้ำซ้อนหลายครั้งเมื่อเข้าใช้บริการกับผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ

ดังนั้น สดช. จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน (Smart Sign-On) ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถบันทึกรหัสการลงทะเบียนของผู้ใช้ และสามารถ login ใช้บริการได้กับทุกผู้ให้บริการซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการส่วนกลาง ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ Web Portal ส่วนกลาง ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่าย และระบบการจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log) ทั้งนี้ยังเป็นบริการที่เพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัล ที่มีประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
1. ดำเนินการปรับปรุงบริการให้มีความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยการจัดให้มีระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการส่วนกลาง ที่ทำให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถใช้บริการได้กับทุกผู้ให้บริการ (ISP) ที่เข้าร่วมโครงการ

2. จัดให้มีระบบบริหารจัดการ Web Portal ส่วนกลางสำหรับให้ผู้ใช้บริการได้จัดการบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถแสดงตำแหน่งจุดให้บริการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบ Google Map ได้

3. จัดให้มีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่ายในโครงการที่ให้บริการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้
• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• Keyword :
อินเทอร์เน็ตไร้สาย, สาธารณะ, การใช้ประโยชน์, เทคโนโลยีดิจิทัล
รายละเอียดเจ้าของข้อมูล+
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ

หลักการและเหตุผล
ด้วยนโยบายคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมานั้น ได้แถลงนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 6.18 ต้องการให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งนี้ เศรษฐกิจดิจิทัล หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกหลักที่ปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ การค้า การบริการ รวมทั้งการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนจนกลายเป็นระบบดิจิทัลทําให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับและปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การจ้างงานที่ดีขึ้น การดําเนินกิจกรรมทางสังคม ของปัจเจกชน องค์กร และชุมชน การให้บริการของภาครัฐ ตลอดจนถึง การเรียนรู้ เข้าถึง และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งทำหน้าที่กำหนด นโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จึงได้ดำเนินโครงการบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนไม่จำกัดอายุ การศึกษา สถานะทางการเงินและสังคม ร่วมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ผ่านการให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งนี้ โครงการนี้ ได้มีการดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในขณะนั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการ (Internet Service Provider: ISP) ต่างๆ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ในการติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีในที่สาธารณะ กระจายอยู่ตามสถานที่ชุมชน เช่น สถานศึกษา สถานบริการภาครัฐ สถานีขนส่ง รถไฟ รถประจำทาง ท่าอากาศยาน และ สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจากให้การบริการที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการเป็นจำนวนมาก แต่ก็พบปัญหาด้านการบริการ โดยเนื่องจากมีการบริหารจัดการแยกกันตามแต่ละผู้ให้บริการ ทำให้ประชาชนต้องลงทะเบียนซ้ำซ้อนหลายครั้งเมื่อเข้าใช้บริการกับผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้บริการ

ดังนั้น สดช. จึงมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน (Smart Sign-On) ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถบันทึกรหัสการลงทะเบียนของผู้ใช้ และสามารถ login ใช้บริการได้กับทุกผู้ให้บริการซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการส่วนกลาง ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ Web Portal ส่วนกลาง ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่าย และระบบการจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Log) ทั้งนี้ยังเป็นบริการที่เพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการดิจิทัล ที่มีประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
1. ดำเนินการปรับปรุงบริการให้มีความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยการจัดให้มีระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานบริการส่วนกลาง ที่ทำให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวสามารถใช้บริการได้กับทุกผู้ให้บริการ (ISP) ที่เข้าร่วมโครงการ

2. จัดให้มีระบบบริหารจัดการ Web Portal ส่วนกลางสำหรับให้ผู้ใช้บริการได้จัดการบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยตนเอง และสามารถแสดงตำแหน่งจุดให้บริการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในรูปแบบ Google Map ได้

3. จัดให้มีระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับตรวจสอบสถานะอุปกรณ์เครือข่ายในโครงการที่ให้บริการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้

• ชื่อเจ้าของข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

• ประเภทบริการ :
หน่วยงานภาครัฐทั่วไปในพื้นที่
• หมวดหมู่นวัตกรรม :
ชุมชน/สังคม


ผู้เยี่ยมชม: 213
บริการด้านนวัตกรรมที่น่าสนใจ

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf

แพทย์หญิง มุฑิตา อุเบกข

าแพทย์อายุรก

csdfdsfsdfsdfdsfsdfsdfsdfsdf